Huisregels & Voorwaarden

HUISREGELS

In onderstaande reglement vindt u de huisregels die in PAARD gelden. U bent verplicht zich aan deze regels te houden. Overtreding van wettelijke aard kan aan de politie worden gemeld. Daarnaast heeft de directie ten allen tijden het recht om de toegang te ontzeggen, zonder restitutie van entreegeld. Naast de onderstaande huisregels zijn ook de ‘Algemene Bezoekersvoorwaarden van de vereniging Nederlandse Poppodia- en festivals’ van kracht.

 1. Minimumleeftijd bij concerten is 14 jaar; bezoekers onder de 14 jaar kunnen echter wel toegang krijgen tot concerten mits onder begeleiding van een volwassene boven de 18 jaar.
 2. Vanaf 23:00u behoren alle activiteiten in PAARD tot het nachtprogramma. Hiervoor geldt een minimumleeftijd van 18 jaar (tenzij anders vermeld).
 3. Legitimatie is verplicht wanneer dit gevraagd wordt door het personeel, neem dus altijd een geldig legitimatiebewijs mee.
 4. PAARD schenkt geen alcoholische dranken onder personen jonger dan 18 jaar. Het nuttigen van alcohol door bezoekers onder de 18 jaar is verboden.
 5. Dronkenschap of het duidelijk onder invloed zijn van andere middelen wordt niet getolereerd.
 6. Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, ongewenst gedrag, ongewenste intimiteit, vernieling en geweld, in welke vorm dan ook, worden niet getolereerd.
 7. Instructies van het personeel dienen in het belang van uw eigen veiligheid, en die van anderen opgevolgd te worden.
 8. Voor jouw en onze veiligheid maakt PAARD gebruik van beveiligingscamera’s met bandopnamen. Iedereen die PAARD bezoekt stemt toe in het maken van opnamen. Deze opnamen kunnen als bewijs gebruikt worden. *De bewaartermijn, opslagwijze en eventuele vertoning aan derden vindt plaats volgens de vereisten gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals die binnen de EU geldt. *
 9. De directie behoudt zich het recht om bij vermoedens van samenscholing, de samenscholers direct de toegang te ontzeggen.
 10. Handel in soft- en harddrugs en gebruik van harddrugs is verboden. Bij aantreffen van deze middelen of het gebruik hiervan, worden deze afgenomen en kan besloten worden om de politie in te schakelen.
 11. Het gebruiken of dragen van voorwerpen die als wapens en/of gevaarlijk worden aangemerkt is ten strengste verboden.
 12. Het is verboden om goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling.
 13. Het meenemen van eigen consumpties is verboden.
 14. Het is verboden eigendommen van PAARD mee naar buiten te nemen, inclusief restanten van voedsel en drank.
 15. Stagediven en crowdsurfen is verboden in PAARD.
 16. Het is niet toegestaan om medicijnen mee te nemen zonder doktersvoorschrift
 17. Toiletruimten zijn enkel bestemd voor individueel sanitair gebruik. Jezelf ophouden in toiletruimten om andere redenen, is niet toegestaan.
 18. Na binnenkomst is in- en uitloop niet toegestaan (tenzij anders vermeld).
 19. Zonder toestemming vooraf mogen er geen promotieactiviteiten plaatsvinden en is het niet toegestaan om in PAARD te fotograferen, video en/of geluidsopnamen te maken. Bij het maken van beeldmateriaal is de maker verantwoordelijk voor naleving van de AVG-regelgeving.
 20. Per 1 april 2020 geldt er binnen PAARD een algeheel rookverbod. Binnen roken en/of vapen kan leiden tot directe uitzetting en een eventuele (tijdelijke) ontzegging.
 21. Dieren worden niet toegelaten.
 22. Er kan zich een mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten onderwerpen aan een controle van de politie. Deze controle is verplicht en ingesteld om iedereen te beschermen in verband met de algemene veiligheid.
 23. Parkeer uw voertuig/fiets op de aangegeven plaatsen zodat derden geen overlast ondervinden. Indien u zich hier niet aan houdt, loopt u risico dat uw voertuig wordt verwijderd.
 24. PAARD kan het gebruik van garderobe of kluisjes verplichten
 25. Het gebruik van de garderobe is op eigen risico. Schade of verlies van in bewaring gegeven items en/of inhoud wordt niet vergoed tenzij dit aantoonbaar is veroorzaakt door een PAARD-medewerker. Zonder ontvangstbewijs worden geen items geretourneerd.
 26. Bij verlies van ontvangstbewijs zal het PAARD zich, na sluitingstijd of het einde van het evenement inspannen om het betreffende item terug te vinden. Indien geen ontvangstbewijs kan worden getoond, is het PAARD op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.
 27. PAARD is aangesloten bij Convenant preventie gehoorschade muzieksector van de VNPF en houdt zich aan de hierbij behorende normen. Zorg dat u uzelf goed beschermt: oordopjes kunt u bij ons aanschaffen. De oordoppen zijn te koop bij de foyerbar. Lees hier meer over gehoorsbescherming.
 28. PAARD behoudt zich het recht voor iedereen met aanstootgevende klederdracht en/of kleding gerelateerd aan clubverband, religieuze of politieke uitingen van welke aard dan ook de toegang te weigeren.
 29. Klachten kunt u binnen 7 dagen schriftelijk melden via [email protected]. Hierna worden klachten niet meer in behandeling genomen.

 

Met een bezoek aan het Paard ga je akkoord met de Huisregels en Voorwaarden die gelden. Paard is aangesloten de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF).  De onderstaande algemene bezoekersvoorwaarden gelden voor de bij de VNPF aangesloten podia en festivals. Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank van Amsterdam op 11 maart 2020. Klik hier voor de algemene bezoekersvoorwaarden in PDF of lees deze bezoekersvoorwaarden hieronder. Het actuele VNPF Corona protocol vind je hier.

vnpf algemene bezoekersvoorwaarden 2020

Dit zijn de algemene bezoekersvoorwaarden van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). Hierin leest u welke rechten en plichten u als bezoeker heeft. Deze versie is het laatst bijgewerkt op 11 maart 2020.

Hier kunt de algemene bezoekersvoorwaarden downloaden.

Artikel 1 Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing?
Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de Onderneming en een Bezoeker (en de handelingen ter uitvoering van die overeenkomst). Daarnaast gelden deze Algemene Bezoekersvoorwaarden voor eenieder die een Evenement bijwoont, zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met de Onderneming heeft gesloten.

Artikel 2 Wat betekenen bepaalde begrippen?
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Bezoeker: de natuurlijke of rechtspersoon die op de een of andere wijze, direct of indirect, als bezoeker of anderszins een overeenkomst met de Onderneming sluit ter zake van het bijwonen van een door de Onderneming of Derde te organiseren Evenement.

 • Evenement: iedere (muziek)uitvoering, voorstelling en/of manifestatie, die plaatsvindt op een Locatie.
 • Derde: de natuurlijke of rechtspersoon die op de een of andere wijze, direct of indirect, als organisator van een Evenement betrokken is.
 • Onderneming: poppodium of festival dat aangesloten is bij de VNPF en deze algemene bezoekersvoorwaarden van toepassing heeft verklaard.  VNPF-leden kunnen namelijk ook eigen voorwaarden hebben.
 • Locatie: de plaats (gebouw, terrein of velden) die door de Onderneming worden ingezet ten behoeve van het Evenement.
 • Toegangsbewijs: een geldig bewijs dat het recht op toegang tot een Evenement geeft. Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege de Onderneming verstrekt (fysiek of digitaal) document voorzien van een digitale code of enkel een digitale code. De digitale code is een unieke code en kan door een scanner gelezen worden. Het toegangsbewijs is eigendom van de Onderneming.
 • (Voor)verkoopadres: door de Onderneming voor het verstrekken van toegangsbewijzen ingeschakelde (officiële) (voor)verkooporganisatie.
 • VNPF: Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals, Bataviastraat 24, Unit 1.13, 1095 ET Amsterdam, KvK 40597258. Een actuele lijst van de poppodia en festivals die zijn aangesloten bij de VNPF is te vinden op www.vnpf.nl

Artikel 3 Toegangsbewijzen

3.1 Wanneer komt de overeenkomst tot stand?
De overeenkomst tussen de Onderneming en de Bezoeker tot stand op het moment dat de Bezoeker een Toegangsbewijs koopt voor het Evenement bij de Onderneming of een (Voor)verkoopadres.

3.2 Het Toegangsbewijs
Het Toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft één Bezoeker recht op toegang tot het Evenement. Een Toegangsbewijs geeft geen recht op toegang na aanvang of na afloop van het betreffende Evenement.

3.3 Houder: recht op toegang
De houder van het Toegangsbewijs die het Toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang. De Onderneming mag ervan uitgaan dat deze houder ook de rechthebbende is en is niet verplicht om de geldigheid van het Toegangsbewijs en/of de identiteit van de houder te onderzoeken.

3.4 Verlies, diefstal, beschadiging of misbruik
Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs, etc.

3.5 Geldigheid toegangsbewijs
De Onderneming kan alleen voor de geldigheid van het Toegangsbewijs instaan, als het Toegangsbewijs is gekocht bij de Onderneming of een (Voor)verkoopadres. Op de Bezoeker rust de bewijslast dat hij het Toegangsbewijs heeft gekocht bij de Onderneming of een (Voor)verkoopadres.

3.6 Toegangsbewijs niet ontvangen
De Onderneming kan de ontvangst van het Toegangsbewijs niet garanderen. Als de Bezoeker geen Toegangsbewijs heeft ontvangen, dient hij dit tijdig voor het Evenement, aan de Onderneming te melden. Tijdig wil zeggen in een dusdanig stadium voor aanvang van het Evenement zodat de Onderneming het gekochte Toegangsbewijs ongeldig kan maken en een nieuw Toegangsbewijs kan verstrekken. Als het Toegangsbewijs is gekocht bij de Onderneming of een (Voor)verkoopadres, dan ontvangt de Bezoeker een nieuw Toegangsbewijs. Op de Bezoeker rust de bewijslast dat hij het Toegangsbewijs heeft gekocht bij de Onderneming of een (Voor)verkoopadres. Bij gebrek aan bewijs is de Onderneming niet verplicht de Bezoeker een nieuw Toegangsbewijs te verstrekken.

3.7 Maximum aantal toegangsbewijzen 
De Onderneming heeft het recht om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen Toegangsbewijzen per Bezoeker. De Bezoeker is verplicht zich aan het gestelde maximum te houden.

3.8 Servicekosten
De Onderneming of het (Voor)verkoopadres is gerechtigd om de Bezoeker bovenop de prijs voor het Toegangsbewijs een vergoeding in rekening te brengen ter dekking van de kosten gemoeid met de totstandkoming van de overeenkomst (hierna: servicekosten).

3.9 Retourneren 
Toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op toegangsbewijzen.

3.10 Lidmaatschap
De Onderneming is gerechtigd om aan het recht op toegang de voorwaarde te verbinden dat de Bezoeker voorafgaand aan het bijwonen van het Evenement tegen betaling lid wordt van de Onderneming.

Artikel 4 Verkoop en overdracht van het Toegangsbewijs

4.1 Verbod op doorverkoop
De Bezoeker is verplicht om het Toegangsbewijs voor zichzelf te houden en mag dit niet op enigerlei wijze aan derden verkopen, ter verkoop aanbieden of in het kader van commerciële doeleinden verstrekken.

4.2 Verbod op reclame
De Bezoeker mag op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit maken in verband met het Evenement en/of een onderdeel daarvan als dit gebeurt met de intentie om het Toegangsbewijs (door) te verkopen, een en ander naar het oordeel van de Onderneming.

4.3 Overdracht van toegangsbewijs
De Bezoeker die zijn Toegangsbewijs om niet (gratis) en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden geeft, is verplicht de verplichtingen , verwoord in deze Algemene Bezoekersvoorwaarden, op te leggen aan degene aan wie hij het Toegangsbewijs overdraagt. De Bezoeker staat ervoor in dat die derde deze verplichtingen nakomt.

4.4 Boete bij schending (consument)
Als de Bezoeker een natuurlijk persoon is die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf (hierna: consument), dan is de Bezoeker bij overtreding van elke verplichting zoals genoemd in dit artikel, een direct opeisbare boete van € 1.000,- per overtreding per toegangsbewijs aan de Onderneming verschuldigd en € 250,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 15.000,-, onverminderd het recht van de Onderneming om van de Bezoeker nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

4.5 Boete bij schending (niet-consument)
Als de Bezoeker geen consument is, dan is de Bezoeker bij overtreding van elke verplichting zoals genoemd in dit artikel, een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding per toegangsbewijs aan de Onderneming verschuldigd en € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 40.000,-, onverminderd het recht van de Onderneming om van de Bezoeker nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

4.6 Toegangsbewijs ongeldig
Een Toegangsbewijs dat is of wordt doorverkocht en/of voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, kan door de Onderneming conform artikel 6.1 van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden ongeldig worden gemaakt. Een ongeldig gemaakt Toegangsbewijs geeft geen recht (meer) op toegang tot het Evenement.

Artikel 5 Huisregels van de Locatie

5.1 Goed gedrag
De Bezoeker is verplicht zich te gedragen in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de normen van fatsoen. Bezoeker is ook verplicht om de huisregels en instructies van (beveiliging)medewerkers van de Onderneming op te volgen. Als de bezoeker op enigerlei wijze in strijd handelt met deze normen, de huisregels en/of instructies, kan de Bezoeker (verdere) toegang tot de Locatie worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van enige vergoeding.

5.2 Identificatie
De Bezoeker kan door de Onderneming gevraagd worden zich te identificeren door middel van legitimatie of Toegangsbewijs, bijvoorbeeld om de leeftijd te controleren in verband met de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd jonger dan 18 jaar. Als de Bezoeker geen identificatie kan laten zien of deze weigert te tonen, kan deze de (verdere) toegang tot de Locatie worden geweigerd zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van enige vergoeding.

5.3 Fouillering en controle bagage
De Bezoeker is verplicht om mee te werken aan fouillering (inclusief eventuele controle van meegevoerde handbagage) bij bezoek van het Evenement. Indien medewerking door de Bezoeker wordt geweigerd, kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot de Locatie worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van enige vergoeding.

5.4 Algemene huisregels
Het is de Bezoeker onder meer verboden:

 1. Foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de Locatie. Opnameapparatuur kan in beslag worden genomen voor de duur van het Evenement
 2. Registratie van het Evenement in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids-, en/of beeldopnamen, alsook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken. Alle zodanige registraties kunnen in beslag worden genomen en worden vernietigd.
 3. Te roken op de Locatie.
 4. Glaswerk, plastic flessen, blik en/of gevaarlijke voorwerpen en/of hinderlijke voorwerpen en/of etenswaren en/of (alcoholhoudende) dranken mee te brengen naar de Locatie, op straffe van inbeslagname van deze zaken.
 5. Drugs mee te brengen naar de Locatie, op straffe van inbeslagname van deze zaken, en in sommige gevallen aanhouding en aangifte bij de politie.
 6. Gezichtsbedekkende kleding te dragen, als bij een Evenement sprake is van identiteitscontroles en/of veiligheidsrisico’s. Een Bezoeker van wie het gezicht niet zichtbaar is, kan de toegang tot de Locatie ontzegd worden.
 7. Grote (rug)tassen, kinderdraagzakken op de rug, kinderwagens of andere grote objecten mee te brengen naar de Locatie.
 8. Beschadigingen aan te richten aan de Locatie. De Bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die door hem wordt aangericht in of aan de Locatie.
 9. Op de Locatie goederen van welke aard dan ook aan andere Bezoekers of derden te koop aanbieden, dan wel kosteloos te verschaffen, zonder expliciete toestemming van de Onderneming.
 10. Andere Bezoekers te hinderen, zoals ongepast gedrag (daaronder begrepen molest) en diefstal.
 11. Openbaar dronkenschap te vertonen of onder invloed van drugs de Locatie te betreden.
 12. Te crowdsurfen, te stagediven of vergelijkbare handelingen te verrichten.
 13. Dieren niet zijnde een hulphond mee te brengen naar de Locatie.

5.5 Cameratoezicht
De Onderneming houdt cameratoezicht op de Locatie, voorafgaand, tijdens en/of na afloop van een Evenement in verband met de bescherming van personen en eigendommen toebehorend aan de Onderneming en/of Derde. Camerabeelden worden gedurende een door de Onderneming te bepalen periode bewaard en niet langer dan strikt noodzakelijk.

Artikel 6 Rechten van de Onderneming

6.1 Ontbinding van overeenkomst
Bij overtreding door de Bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze Algemene Bezoekersvoorwaarden is de Bezoeker van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist en is de Onderneming gerechtigd de koop met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren, bijvoorbeeld door middel van het ongeldig maken van het Toegangsbewijs, zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van enige vergoeding. Een ongeldig gemaakt Toegangsbewijs geeft geen recht (meer) op toegang tot het Evenement.

6.2 Ontzegging toegang tot de Locatie
De Onderneming is gerechtigd de Bezoeker die tijdens of bij een of meer vorige bezoeken aan de Locatie de regels uit deze Algemene Bezoekersvoorwaarden heeft overtreden, of wanneer op andere wijze gerechtvaardigde vrees voor beschadiging door de Bezoeker bestaat, direct de (verdere) toegang tot de Locatie voor onbepaalde of bepaalde tijd te ontzeggen en van de Locatie te verwijderen.

6.3 Vervalsing van Toegangsbewijs
Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het Toegangsbewijs is de Onderneming gerechtigd de houder van dit Toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren en het Toegangsbewijs ongeldig te maken, zonder dat de Bezoeker of de houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.

6.4 Incidentele oefeningen en ontruiming
De Onderneming heeft het recht de (reguliere) openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening of, in het geval van een calamiteit, de Locatie geheel of gedeeltelijk te ontruimen, zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van enige vergoeding en/of schadevergoeding.

Artikel 7 Overmacht

7.1 Wat is overmacht?
In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming in de nakoming door de Onderneming niet aan haar kan worden toegerekend in geval van Overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van de Onderneming onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst als mogelijkheid te voorzien – die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, zoals oorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de Onderneming of derden, weersomstandigheden, niet-functionerend openbaar vervoer, ziekte en/of afzegging van de artiest(en), faillissement van artiesten en/of organisator, overlast en/of onrechtmatige handelingen veroorzaakt door derden, waaronder andere bezoekers en/of de artiesten, door onderhoudswerkzaamheden, door niet naar behoren functioneren van faciliteiten, en door andere evenementen.

7.2 Recht van de Onderneming bij overmacht
Ingeval van overmacht heeft de Onderneming het recht het Evenement te verschuiven naar een andere datum of het Evenement te annuleren.

7.3 Annulering van Evenement
Het is de verantwoordelijkheid van de Bezoeker om na te gaan of een Evenement wordt geannuleerd of verplaatst en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel de Ondernemer zal proberen de Bezoeker van de annulering op de hoogte te brengen nadat de Ondernemer de benodigde informatie van Derde(n)  en/of artiest heeft ontvangen, kan de Ondernemer niet garanderen dat Bezoeker van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het Evenement. Ondernemer is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.

Als het Evenement door de Onderneming wordt geannuleerd, zal de Onderneming aan de Bezoeker de vergoeding restitueren die de Bezoeker aan de Onderneming of het (Voor)verkoopadres heeft betaald. Restitutie vindt uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats bij een (Voor)verkoopadres, na overhandiging door de Bezoeker van een geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs voor het (geannuleerde) Evenement.

7.4 Verplaatsing van Evenement
Als het Evenement door de Onderneming wordt verschoven naar een andere datum blijft het Toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Als de Bezoeker het Evenement op de nieuwe datum niet kan of wil bezoeken dan heeft hij het recht zijn Toegangsbewijs in te leveren bij een (Voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding die de Bezoeker aan de Onderneming of het (Voor)verkoopadres heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden als de Bezoeker tijdig een geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs overlegt. Bij verplaatsing van het Evenement naar een latere datum kan de Bezoeker alleen aanspraak maken op restitutie als hij het Toegangsbewijs heeft ingeleverd bij het (Voor)verkoopadres binnen vier weken na de verplaatste datum waarop het Evenement plaatsvindt. Als het Evenement is verplaatst naar een eerdere datum dan kan de Bezoeker alleen aanspraak maken op restitutie binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het Toegangsbewijs.

7.5 Servicekosten en overige schade
Bij overmacht heeft alleen de Bezoeker die een consument is en het Toegangsbewijs heeft gekocht bij de Onderneming of een (Voor)verkoopadres, recht op restitutie van de servicekosten. De Onderneming is bij overmacht niet verplicht overige schade te vergoeden, ook niet als de Onderneming als gevolg van de overmacht enig voordeel geniet. De Bezoeker kan ook geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander Evenement.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Aansprakelijkheid van Onderneming
De Onderneming is alleen aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of de aan Bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of bewust roekeloosheid van de Onderneming en/of haar ondergeschikten. Bovendien komt alleen schade voor vergoeding in aanmerking, waartegen de Onderneming verzekerd is. Als geen uitkering plaatsvindt door de verzekering, om wat voor reden dan ook, dan is de aansprakelijkheid van de Onderneming beperkt tot € 25.000- per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen.

8.2 Uitsluiting schade
De aansprakelijkheid van de Onderneming wordt onder meer uitgesloten voor:

 1. schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen huurders van (ruimten in of gedeeltes van) de Locatie en de door deze derden ingeschakelde personen;
 2. schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de (beveligings)medewerkers van de Onderneming gegeven instructies en van het niet naleven van de huisregels of in het algemeen geldende regels van fatsoen;
 3. (gevolg)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van de Evenementen waarop de overeenkomst tussen de Onderneming en de Bezoeker betrekking heeft;
 4. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers.

8.3 Aanbiedingen/aankondigingen
Aanbiedingen, (programma)aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven van de Onderneming of een derde over een Evenement zijn vrijblijvend. De Onderneming is niet aansprakelijk voor eventuele fouten gemaakt door de Onderneming of derden in gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor)verkoop van plaatsbewijzen door derden, daaronder begrepen de (Voor)verkoopadressen.

8.4 Inhoud en kwaliteit van het Evenement
De Onderneming is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze (kwaliteit) van uitvoeren van het programma van het Evenement (waaronder uitdrukkelijk begrepen wijzigingen in en de lengte van het programma).

Artikel 9 Voorwaarden garderobe

9.1 Gebruik garderobe
Voor het gebruik van de garderobe of locker kan de Onderneming een vergoeding vragen. De Onderneming kan de afgifte van voorwerpen weigeren. Uitgangspunt is dat alleen jassen, sjaals, tassen, hoeden, helmen en paraplu’s worden geaccepteerd.

9.2 Ontvangstbewijs
Per afgegeven voorwerp wordt één ontvangstbewijs verstrekt. Teruggave van voorwerpen geschiedt uitsluitend tegen overhandiging van dit ontvangstbewijs.

9.3 Totaalwaarde maximaal € 150,-
De Onderneming zal geen overeenkomst van bewaarneming aangaan voor voorwerpen (inclusief inhoud) met een (totaal)waarde hoger dan € 150,-. Voorwerpen (inclusief hun inhoud) met een (totaal)waarde hoger dan € 150,- mogen niet bij de garderobe worden afgegeven. Degene die gebruik maakt van de garderobe garandeert dat de waarde van een af te geven voorwerp niet hoger is dan € 150,- en kan dus de Onderneming niet aansprakelijk stellen ter zake vermissing of beschadiging daarvan voor een bedrag hoger dan € 150,-

9.4 Beperking aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de Onderneming is te allen tijde beperkt tot € 150,- voor elk bij de garderobe afgegeven voorwerp (inclusief inhoud). De Onderneming is niet aansprakelijk voor andere schade dan schade aan of in verband met de vermissing van een voorwerp zelf, en dus niet voor indirecte en/of gevolgschade.

9.5 Vrijwaring
De Bezoeker die een voorwerp afgeeft bij de garderobe vrijwaart de Onderneming voor schade die wordt veroorzaakt door de (inhoud van) het afgegeven voorwerp.

9.6 Einde bewaarneming
Afgegeven voorwerpen worden door de Onderneming bewaard uitsluitend voor de duur van het Evenement. De Bezoeker is verplicht bij de garderobe afgegeven voorwerpen bij de Onderneming af te halen voordat hij de Locatie verlaat, bij gebreke waarvan de Onderneming het recht heeft geen teruggave te doen. Iedere overeenkomst van bewaarneming eindigt op het moment van het sluiten van de Locatie, volgend op de in bewaargeving van het voorwerp.

Artikel 10 Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de Bezoeker die door de Onderneming of (Voor)verkoopadressen worden geregistreerd in verband met de verstrekking van een Toegangsbewijs, worden in de administratie van de Onderneming opgenomen en zo nodig ook verstrekt aan de relevante partner(s) bij het Evenement. De Onderneming verwerkt persoonsgegevens conform de toepasselijke wet- en regelgeving en in overeenstemming met haar privacybeleid, te vinden op de website van de Onderneming.

Artikel 11 Slotbepalingen

11.1 Aanvullende voorwaarden
Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden kan de Onderneming aanvullende voorwaarden en/of regelingen, zoals huisregels, van toepassing verklaren.

11.2 Nietigheid
De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

11.3 Afwijzing andere algemene voorwaarden
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Bezoeker wijst de Onderneming uitdrukkelijk van de hand.

11.4 Nederlands recht
Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst die tussen de Bezoeker en de Onderneming bestaat is Nederlands recht van toepassing.

11.5 Forumkeuze
Alle geschillen die uit overeenkomst tussen de Onderneming en de Bezoeker voortvloeien, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van de statutaire zetel van de Onderneming, tenzij de wet uitdrukkelijk anders bepaald.

11.6 Publicatie en deponering
Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn gepubliceerd op de website van de VNPF (www.vnpf.nl) en gedeponeerd ter griffie van de rechtbank in Amsterdam op 11 maart 2020 onder depotnummer 36/2020

Blijf op de hoogte

Aanmelden

Je krijgt elke week de PAARD nieuwsbrief met het laatste nieuws, bevestigingen, Early Birds en winacties.